Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Διδακτική των μαθηματικών

Διδακτική των μαθηματικών Στα κεφάλαια ένα και δύο συζητούνται οι σκοποί και οι στόχοι της μαθηματικής παιδείας με τις περιοχές στις οποίες δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο σύγχρονο αναλυτικό πρόγραμμα. Στο πρώτο οι σκοποί της μαθηματικής εκπαίδευσης εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο των σκοπών της εκπαίδευσης και της αγωγής, γίνεται η διάκριση ανάμεσα στις έννοιες "σκοπός" και "στόχος" και αναφέρονται οι τομείς στους οποίους δίνεται σήμερα ειδική έμφαση. Στο δεύτερο κεφάλαιο συζητούνται κάποιες ταξινομίες των διδακτικών στόχων, πρώτα η πιο γνωστή από αυτές, η ταξινομία του γνωσιολογικού τομέα του Bloom και των συνεργατών του, και στη συνέχεια μοντέλα ταξινομιών που αναπτύχθηκαν ειδικά για τα μαθηματικά.Στα κεφάλαια τρία και τέσσερα, που ακολουθούν, γίνεται αναφορά στους τρόπους με τους οποίους επέρχεται η μάθηση γενικά και η ανάπτυξη της μαθηματικής σκέψης ειδικότερα. Στο πρώτο συνοψίζονται στοιχεία από τις θεωρίες μάθησης και οι επιπτώσεις τους στη διδασκαλία των μαθηματικών, ενώ στο δεύτερο γίνεται αναφορά στη έννοια της ευφυίας και στην ανάπτυξη κριτικής και δημιουργικής σκέψης μέσα από τη διδασκαλία των μαθηματικών.Στο κεφάλαιο πέντε δίνονται κατευθυντήριες γραμμές και κάποια μοντέλα προγραμματισμού και διεξαγωγής της διδασκαλίας και στο κεφάλαιο έξι γίνεται αναφορά σε μεθόδους και μορφές διδασκαλίας.Η επίλυση προβλήματος, ένα ιδιαίτερα σημαντικό στη διδακτική των μαθηματικών θέμα, αναλύεται στο κεφάλαιο επτά, όπου διευκρινίζεται η ορολογία και οι βασικές στρατηγικές επίλυσης και διδασκαλίας του μαθηματικού προβλήματος.Στο κεφάλαιο οκτώ συνοψίζονται θέματα που έχουν σχέση με τη χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία των μαθηματικών και στο κεφάλαιο εννέα συζητείται το φλέγον θέμα της αξιολόγησης της επιτυχίας στα μαθηματικά.Τα δέκα κεφάλαια που ακολουθούν επικεντρώνονται στις πρωτομαθηματικές έννοιες, την αισθητοποίηση των αριθμών, την αξία θέσης ψηφίου, την έννοια των τεσσάρων πράξεων, τους αλγόριθμους των πράξεων, τη διδασκαλία των κλασμάτων και των δεκαδικών, τη στατιστική και την πιθανότητα.Παρόλο που ο βασικός στόχος του βιβλίου αυτού είναι να βοηθήσει τους φοιτητές του κλάδου δασκάλων, εκτιμούμε ότι τούτο ενδιαφέρει άμεσα και το δάσκαλο της τάξης, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και κάθε άτομο που ασχολείται με μαθησιακά θέματα.Το όφελος που θα αποκομίσει ο αναγνώστης είναι συνάρτηση της προσέγγισης που θα ακολουθήσει. Η κατανόηση θα προέλθει μόνο μέσα από την ενεργητική και κριτική αντίκριση τόσο του θεωρητικού μέρους όσο και των παραδειγμάτων που παρατίθενται. Η δραστηριοποίηση του μελετητή με τις εργασίες που προτείνονται και η διάθεση χρόνου για τη μελέτη ενός δείγματος από τιςπηγές που προτείνονται είναι μέρος των απαιτήσεων από κάθε μελλοντικό δάσκαλο..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου